ที่พักอาศัย

สิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นที่พักพิงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเป็นเช่นโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกของประชาชนที่อยู่อาศัย ลองมาดูที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการระบุไว้ในที่พักพิงที่